Kees Verduin, arts-microbioloog

05-04-2012

“Waar ligt de focus in de gezondheidszorg?”

“Mensen worden ouder en kwetsbaarder. Het beroep op de gezondheidszorg neemt daarmee toe. Dat geldt ook voor het aantal infectieziekten: 10 tot 20% van de ziekenhuisopnames gaat gepaard met een infectie. Daarbij gaat het enerzijds om infecties die mensen meebrengen bij ziekenhuisopname maar anderzijds ook om infecties die mensen oplopen tijdens die ziekenhuisopname. Dat percentage zal in de toekomst met de toename van de multiresistente organismen alleen maar stijgen.“
Aan het woord is Kees Verduin. Hij is als arts-microbioloog verbonden aan het PAMM in Veldhoven.

“Als arts-microbioloog vind ik dat we in onze zorginstellingen te weinig aandacht besteden aan hygiëne en infectiepreventie. Basale zaken als handhygiëne worden al niet consequent toegepast. Leidinggevenden kijken minder naar zorg dan naar de buitenwereld en naar financiën. Er zijn te veel managers. Er is te weinig aandacht voor waar het om gaat, de patiëntenzorg.
Ziekenhuizen zijn een gevaarlijke plek voor kwetsbare, zwakke mensen. Combineer dat met het beperkte besef van hygiëne en infectiepreventie, verlegde aandachtsgebieden binnen de gezondheidszorg  en het scholingsniveau van verpleegkundigen en artsen en zie hoe we gekomen zijn waar we nu zijn.

Er is een blijvend tekort aan hygiënisten en een veelheid aan taken. Er zijn te veel ballen die we tegelijkertijd in de lucht moeten houden. De hygiëne- en kwaliteitmedewerkers zijn belangrijk in de ondersteuning van de hygiënisten maar ook zij moeten knokken voor hun plek en  voor permanente scholing. Een goede hkm’er heeft een signalerende en toetsende rol en kaart zaken aan op de eigen afdeling bij de eigen leidinggevende en neemt daar ook initiatieven in, al dan niet in samenwerking met hygiënisten.

De leidinggevenden moet de hkm’er tijd en steun geven. Nu verschilt dat per afdeling omdat iedere leidinggevende baas is op zijn of haar afdeling en hij of zij bepaalt waar de nadruk ligt.
Dat is niet goed. Volgens mij gaat het er om dat je gezamenlijk doelen afspreekt en zorgdraagt voor de naleving van gemaakte afspraken.

Al met al vind ik dat er sprake is van een grote onbalans in de Nederlandse gezondheidszorg. Zorg is duur en wordt steeds duurder. Daarom wordt een duidelijke focus steeds belangrijker. Waar kiezen we voor? Voor patiëntenzorg of voor imago? Voor marktwerking, wat dat ook mag zijn, of voor systemen? En wie is waar verantwoordelijk voor?
Dat zijn vragen die niet eenvoudig zijn te beantwoorden.”

Welke rol speelt hygiëne infectiepreventie in de zorg?
“Het is lastig om daar antwoord op te geven. Ik realiseer me natuurlijk ook wel dat hygiëne en infectiepreventie maar twee facetten zijn van de totale patiëntenzorg. Ik kan daar vanuit mijn vakgebied wel een groot belang aan hechten maar dat wordt niet door iedereen gedeeld. Er spelen nog zo veel andere zaken op het terrein van kwalitieit: medicijnverstrekking, patiëntenzorg, wondverzorging om er maar een paar te noemen.

Daar komt bij dat ons land nog steeds wereldberoemd is op het gebied van infectiepreventie. Dat komt omdat we nuchter zijn, niet te veel zorg claimen en accepteren dat het we af en toe pijn hebben en ziek zijn.
Aan de basis is onze hygiëne beter, maar we moeten wel oppassen. Als we niet alert blijven en als we niet de nodige aandacht besteden aan hygiëne en infectiepreventie, glijden we snel af naar een niveau dat we met zijn allen niet willen bereiken.”